Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Kozienicach

  • 12.06.2018, 09:00 (aktualizacja 13.06.2018, 13:37)
  • Edmund Kordas
Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Kozienicach
Poniżej suche fakty oraz porządek obrad j sesji

 

12 czerwca 2018r.

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kozienicach -> XLII Sesja Rady Miejskiej, na której udzielono absolutorium

burmistrzowi gminy Tomaszowi Śmietance z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok + uchwały dotyczące zmian w

budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej i zmiana wysokości pensji burmistrza gminy Kozienice.

 

Same fakty, bez komentarza

-otwarcie obrad,

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, wysłuchanie interpelacji i zapytań radnych

- wyłonienie przez radę czteroosobowej komisji skrutacyjną w składzie: Piotr Maciejewski, Andrzej Gogacz, Krzysztof Zając i Anna Abramczyk do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy Kozienice za rok 2017.

przerwa

- wyłonienie na przewodniczącego Kom. Skrut. Krzysztofa Zająca (zatwierdzenie Komisji Skrutacyjnej w takim składzie przez radę przy jednym głosie wstrzymującym.)

- odczytanie przez burmistrza Śmietankę sprawozdania z wykonania budżetu ( budżet w 2017 roku był rekordowy -23 mln złotych dotacji z Unii Europejskiej na budowę Centrum Kulturalno-Artystycznego.) Jednak pieniądze przeznaczone na CKA, które powstało wcześniej, można było przeznaczyć na inne inwestycje.

KOZIENICE, JEDNA Z 10 NAJZAMOŻNIEJSZYCH GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH-> 3 miejsce najniższych wydatków!

Burmistrz- zobowiązania finansowe gminy maleją, a inwestycje na transport i łączność podwoiły się. Jeśli chodzi o stosunek ogólnych wydatków do tych przeznaczanych na obsługę długu jest dobry i pod tym względem mamy solidną pozycję wśród porównywalnych gmin miejsko-wiejskich.

- przeczytanie uchwały o udzieleniu absolutorium za rok 2017 przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Włodzimierza Kowalskiego. Pozytywna opinia komisji, podzielali ją wszyscy członkowie komisji z wyjątkiem Martina Bożka.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącego rady miejskiej Mariusz Prawdę i opinii na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. RIO ->pozytywnie oceniła wniosek o udzielenie absolutorium

Dyskusja

Radny Bożek -> dlaczego gmina Kozienice nie znajduje się na liście gmin nie obciążonych żadnym długiem. Według niego gmina Kozienice powinna być wolna od wszystkich zobowiązań finansowych (kredyty).

Tomasz Śmietanka-> od dawna nie było tak dobrego czasu na inwestycje, które wiążą się z zaciąganiem kredytów inwestycyjnych. W odróżnieniu od innych gmin, które znajdują się na liście jak np. Krynica Morska nasza gmina nie jest gminą wiejską i ma zdecydowania więcej mieszkańców. Przychody w przeliczeniu na jednego mieszkańca również nie są tak wysokie i my nie możemy sobie na to pozwolić, żeby żadnych kredytów nie zaciągać. Ja natomiast jestem zobowiązany do prowadzenia racjonalnego budżetu w ramach obowiązującego prawa –odpowiedział burmistrz Tomasz Śmietanka.

 

Radny Marek Kuźmiński do Martina Bożka ->czy gminy ze wspomnianej przez Pana listy mają ustaloną stuprocentową stawkę podatku z czego np. nie korzysta gmina Kozienice. ?

 

Radny Włodzimierz Kowalski Jestem przekonany, że dla mieszkańców gminy bardziej opłaci się zaciąganie kredytów niż rezygnacja z nich i z inwestycji.

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kozienice za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym.

W kolejnym głosowaniu przy dwóch głosach przeciw (Bożek, Kuźniar) podjęto uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Kozienice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 roku.

 

Kolejne uchwały

* zmiany w uchwale budżetowej gminy na rok 2018, wieloletnia prognoza finansowa gminy. Przesunięcia środków w sumie 350 tys. złotych na inny cel→ wcześniej kwota ta była przeznaczona na remont ulicy 1-ego Maja i odnowienie tego terenu (1500m2).

->Teraz przeznaczona na zagospodarowanie przestrzeni między ulicami Legionów i Sportową, a dokładnie na Pomnik Niepodległości i plac koło pomnika.

Burmistrz: Nie zrezygnowano z planów remontu ul. 1-ego Maja ( potrzeba chwili, a odnowienie starego centrum Kozienic wciąż jest priorytetem.)

* sprawa wynagrodzenia dla burmistrza (od 1 lipca w skład miesięcznej pensji będzie wchodziło wynagrodzenie w kwocie 4 800 złotych, dodatek funkcyjny – 2 100 zł, dodatek specjalny – 2760, a także dodatek za wieloletnią pracę. Uchwałę przyjęto przy 10 głosach za i 6 wstrzymujących.)

* przedłużenie umów dzierżaw działek będących własnością gminy w Ryczywole, Stanisławicach,Kozienicach, Woli Chodkowskiej, Aleksandrówce i Janikowie

 

* przyjęcie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy;

 

*przyjęcie uchwał w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy;

 

*ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE BURMISTRZA

1. Radna Ewa Malec→ temat kozienickiego PKS-u, transport uczniów do szkół średnich w Kozienicach.

Burmistrz Śmietanka → PKS nie jest w żadnym stopniu zależny od gminy i urząd miejski nie ma wpływu na sposób jego zarządzania.

- Problemy w kursowaniu metrobusa → burmistrz wystosował pismo do PKS-u ponaglające , a w przypadku braku poprawy metrobus będzie obsługiwany przez innego przewoźnika. Burmistrz podjął już pierwsze rozmowy ze starostą Andrzejem Jungiem, żeby od nowego roku szkolnego starostwo zorganizowało dojazdy na lekcje dla uczniów szkół średnich na podobnej zasadzie jak urząd miejski zapewnia dowóz dzieci do szkół podstawowych. (Niewykluczone, że zadanie zostanie zlecone innemu przewoźnikowi.)

Radny Martin Bożek → pytał czy znane już są koszty autorskiego programu burmistrza Śmietanki jakim jest rower miejski (geovelo).

Burmistrz -> gmina nie zawarła jeszcze umowy na realizację tego zadania, jednak oferta został już wybrana i usługę tę ma pełnić firma Geovelo, a jej koszt za trzy sezony ma wynieść 92 250 złotych. Natomiast po stronie mieszkańców gminy wynajęcie roweru na 30 minut to koszt w wysokości 1,5 złotego. Koszt wypożyczenia roweru powyżej 3 godzin będzie wynosić 9 złotych, abonament miesięczny to 49 złotych, a roczny to 199 złotych.
 

Radny Kuźniar → popros o wypowiedzenie się na temat programu premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy mostów w całej Polsce ,w tym również w okolicy Kozienic.

Burmistrz ->obawy związane z niejasnym podziałem finansowania budowy mostu,
 

Radny Stanisław Kuźniar ->pytanie o dostępność boisk szkolnych na terenie miasta dla młodzieży poza godzinami lekcyjnymi.

T. Śmietanka-> boiska są otwarte zgodnie z regulaminem poszczególnych placówek, do których należą, a fakt przechodzenia uczniów przez ogrodzenie jest spowodowany chęcią skrócenia sobie drogi przez uczniów

 

Radny Kuźniar-> możliwość wypowiedzenia się na bieżące tematy zainteresowanym mieszkańcom gminy na antenie telewizji lokalnej Kroniki Kozienickiej.

T. Śmietanka→ cotygodniowy program „Rozmowa z…”, do którego zapraszane są osoby działające na terenie miasta i gminy służy do tego. Poza tym żadna znana mu telewizja nie dopuszcza do głosu wszystkich zainteresowanych.

 

Burmistrz Śmietanka w odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Kurka o remont dróg krajowych 48 i 79 w Kozienicach przedstawił plany związane z tymi ulicami.

8 czerwca tego roku została podpisana umowa na wykonanie remontu ulicy Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą 1-ego Maja do skrzyżowania z Radomską, ulicy Radomskiej od Warszawskiej do ronda obok komendy powiatowej państwowej straży pożarnej i ul. Głowaczowskiej od tegoż ronda do skrzyżowania z ulicą Legionów.

Dyrektor wydziału edukacji Robert Boryczka w odpowiedzi na pytanie o zatrudnianie nauczycieli spoza gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Kozienice powiedział, że dobór kadry nauczycielskiej leży wyłącznie w kompetencji dyrektora danej szkoły, a dyrektorzy przy wyborze swoich pracowników powinni przede wszystkim kierować się jakością kształcenia.

Na zakończenie

Burmistrz Tomasz Śmietanka zaprosił na spotkanie-> w środę 20 czerwca o godz. 16:00 w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego, gdzie odbędzie się prezentacja strategii rozwoju gminy na najbliższe 12 lat. Będzie to ostatni moment do zgłaszania swoich uwag.

+ przewodniczący komitetu budowy pomnika niepodległości w Kozienicach Marian Śledź- pochwalił działania burmistrza i skierował prośbę do wszystkich o czynne włączenie się w proces powstania pomnika m.in. poprzez wsparcie finansowe

 

nb/.

 

 

 

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017r., poz. 1875), zwołuję zwyczajną XLII Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 12 czerwca 2018 roku. (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Proponowany  porządek   S e s j i :

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

4.      Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia i sporządzenia protokołu z głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Kozienice za rok 2017.

5.      Zatwierdzenie wykonania budżetu Gminy za 2017r. w tym:

5.1 Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017, w tym informacja

     o udzielonych  ulgach w zakresie podatków i opłat lokalnych,

5.2 Odczytanie Uchwały Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2017r,

5.3 Odczytanie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania budżetu Gminy

     Kozienice za 2017 rok.

5.4 Dyskusja,

5.5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kozienice za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2017 rok,

5.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Kozienice absolutorium z tytułu

      wykonania budżetu za 2017r.,

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1   zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2018,

6.2  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Kozienice na lata 2018-2030,

6.3  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Kozienickie” w Kozienicach za 2017 rok,        

6.4  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Kozienice,

6.5  w sprawie wynagradzania Burmistrza Gminy Kozienice,

6.6  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kozienice,

6.7  przyjęcia projektu nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozienice oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

6.8  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozienice,

6.9  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Janików i Janików Folwark w Gminie Kozienice,

6.10  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka Gmina Kozienice,

6.11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny Gmina Kozienice,

6.12  w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wola Chodkowska, Gmina Kozienice

6.13  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole,

6.14  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Ryczywole,

6.15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z działki  

  oznaczonej numerem 479 położonej w Stanisławicach,    

6.16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części

   działki oznaczonej numerem 2205/31 położonej w Kozienicach,

6.17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części

               działki oznaczonej numerem 2730/7 położonej w Kozienicach,

6.18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki

              oznaczonej numerem 5213 położonej w Kozienicach,

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.           

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                             w Kozienicach

                                                                                                             (-) Mariusz Prawda

Edmund Kordas

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe