O nas

ad

Tygodnik OKO: jedno z najstarszych czasopism w regionie. Od 21 lat dostarcza najświeższe informacje z Kozienic, Pionek, Zwolenia, Warki, Garbatki-letnisko, Jedlińska.

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
W związku z tym informujemy, że:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma KORDAS Edmund Kordas z siedzibą w Kozienicach, ul. Konstytucji 3 Maja 3, 26-900 Kozienice
- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, (Rozporządzenie 2016/679).
- Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
- Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.


 

 

Zasady korzystania z portalu:

Redak­cja nie ponosi jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści zamiesz­czane przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKO Kozie­nice. Osoby zamiesz­cza­jące wypo­wie­dzi naru­sza­jące prawo lub pra­wem chro­nione dobra osób trze­cich będą mogły ponieść z tego tytułu odpo­wie­dzial­ność karną lub cywilną. Redak­cja OKO zastrzega sobie prawo do usu­wa­nia postów zawie­ra­ją­cych tre­ści sprzeczne z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami. Nie­do­pusz­czalne jest umiesz­cza­nie przez użyt­kow­ni­ków na stro­nach por­talu OKA prze­ka­zów rekla­mo­wych oraz komen­ta­rzy, które zawie­rają linki do pry­wat­nych stron www, bez zgody redakcji.

Tygodnik OKO wyraża zgodę na publikacje materiałów zamieszczonych na stronie www, jak i w wydaniu papierowym. Jedynym warunkiem jest podanie linka/źródła pochodzenia materiałów: www.tygodnikoko.pl

ad

 

Nasi partnerzy: