SP ZZOZ KOZIENICE: NA BIEŻĄCO MIMO TRUDNOŚCI

  • 28.01.2022, 13:40 (aktualizacja 28.01.2022, 14:16)
  • Albert Kopański
SP ZZOZ KOZIENICE: NA BIEŻĄCO MIMO TRUDNOŚCI Fot. SP ZZOZ w Kozienicach
Sytuacja finansowa kozienickiego szpitala od wielu lat budzi obawy mieszkańców i i pozostaje przedmiotem troski władz samorządowych, toteż całkowicie zrozumiałe były obawy o to, czy i w jakim stopniu jednostka ustawicznie borykająca się z tego rodzaju problemami będzie w stanie włączyć się w walkę z koronawirusem i jednocześnie kontynuować normalną pracę. Dziś, po niemal dwóch latach trwania pandemii, możemy chyba pokusić się już o pewne podsumowanie - i wydaje się, że mimo wszystkich przeciwności SP ZZOZ w Kozienicach nie tylko zdołał uniknąć funkcjonalnego paraliżu i podtrzymać ciągłość realizowania niezbędnych dla mieszkańców świadczeń, ale także potrafił, dzięki przemyślanej polityce finansowej i dobrej współpracy z władzami samorządowymi, fundacjami i innymi podmiotami, wciąż rozwijać się i ulepszać, dzięki czemu niektóre świadczenia zdrowotne wykonywane są dziś na wyższym poziomie i przy użyciu lepszego sprzętu, niż miało to miejsce u progu pandemii w roku 2020.

Czytelnikom Tygodnika OKO kwestia finansowych trudności kozienickiego szpitala z pewnością nie jest obca. Temat ten regularnie pojawia się w naszych relacjach z sesji Rady Powiatu, z drugiej strony natomiast na naszej stronie www regularnie publikujemy oficjalne informacje na temat bieżącej kondycji kozienickiej placówki. Chcielibyśmy, by niniejszy artykuł stanowił swoiste zbiorcze opracowanie i podsumowanie tych kwestii, przedstawiając przy okazji nie tylko bieżące trudności, ale i sukcesy naszego szpitala.

 

Najpierw o trudnościach…

 

Najpierw krótko o stanie finansów w momencie zmiany dyrekcji kozienickiego SP ZZOZ: według oficjalnych informacji obecny dyrektor Roman Wysocki przejął po swoich poprzednikach jednostkę, której zobowiązania sięgały (na koniec I kwartału roku 2019) kwoty 68 mln PLN. Co gorsza, obok przeterminowanych faktur na łączną kwotę 13 mln, blisko połowę ogólnej sumy (około 30 mln) stanowiły wyjątkowo uciążliwe zobowiązania krótkoterminowe, wielu zaś zawiedzionych kontrahentów skierowało już sprawy do sądu. Spośród sześciu banków, z którymi dyrekcja prowadziła rozmowy w celu uzyskania środków na spłatę tych zobowiązań, tylko jeden zdecydował się zaufać naszej jednostce. Udało się jednak zamienić zobowiązania krótkoterminowe na łatwiejsze do zarządzania nimi długoterminowe oraz spłacić tych kontrahentów, którzy złożyli pozwy. Można było dzięki temu zmniejszyć przeterminowane zobowiązania i ze wspomnianych wyżej ok. 13 mln pozostało do spłaty ok. 4 mln. W 2019 roku strata do pokrycia wyniosła 8 116 403,22 PLN, natomiast w 2020 roku 2 801 969,64 PLN. Mówimy zatem wciąż o kwotach bardzo dużych, biorąc jednak pod uwagę proporcje zaległości przed i po ich redukcji nie można zaprzeczyć, że został wykonany ruch w dobrym kierunku.

 

Niestety, spłacając kredyty z odsetkami, SP ZZOZ Kozienice nie jest w stanie w pełni pokryć bieżących kosztów swojej działalności i to również trzeba podkreślić. Odczuwają to pracownicy, dla których zabrakło środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co obejmuje tzw. „wczasy pod gruszą” za lata 2019 i 2020 oraz na jednorazowe nagrody w związku z odejściem na emeryturę. Na zbyt niskim poziomie, co szpital przyznaje otwarcie, pozostają także ich pensje, czego efektem jest odchodzenie pracowników do innych jednostek. Realnie patrząc nie ma raczej szans tu znów odnosimy się do oficjalnego stanowiska dyrekcji by kondycja finansowa SP ZZOZ Kozienice poprawiła się bez zaangażowania Zarządu i Rady Powiatu Kozienickiego, której decyzja o spłacie straty finansowej wskazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 z przychodów z działalności bieżącej SP ZZOZ za rok 2020 pogłębiła zresztą trudną sytuację finansową szpitala.

 

Oprócz zadłużenia wobec pracowników i niemożności zaspokojenia ich uzasadnionych oczekiwań płacowych, szpital zalega również ZUS-owi z racji zobowiązań, które nie były regulowane przez poprzednie władze i są spłacane dopiero od 2012 roku oraz spłaca raty kredytu wraz z odsetkami w wysokości ok. 4 mln PLN. Łącznie o mówimy o kwocie rzędu około 6 240 000 PLN rocznie.

 

następnie o nowych możliwościach mimo czasu pandemii

 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że rok 2020 był wyjątkowo trudny tak dla pacjentów, jak dla pracowników służby zdrowia - w tym dla zarządzających placówkami takimi jak szpitale, którzy z jednej strony stanęli wobec nagłego wzrostu kosztów urządzeń i aparatury medycznej oraz środków ochrony indywidualnej, a z drugiej wobec konieczności przeprowadzania remontów niezbędnych do dostosowania pomieszczeń SP ZZOZ do wymogów Wojewody Mazowieckiego w zakresie przygotowania łóżek dla pacjentów z COVID-19. W takiej sytuacji zasada mierz siły na zamiary sugeruje, że samo utrzymanie codziennej działalności szpitala uznać należy za sukces - a to się właśnie udało.

 

1 grudnia 2019 r. SP ZZOZ Kozienice rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach umowy z NFZ. Z czasem, włączając się w walkę z pandemią, uruchomił Punkt Szczepień Węzłowych, Punkt Szczepień Populacyjnych, Punkt Szczepień Powszechnych oraz Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Od 01 czerwca 2021 roku działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Pewne wyobrażenie o wkładzie SP ZZOZ Kozienice w ogólny wysiłek w walce z pandemią daje informacja, że szacunkowo za około 60-70% szczepień na terenie powiatu kozienickiego odpowiada właśnie ta jednostka.

 

Punkt szczepień:

 

Punkt Pobrań badań wymazowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

 

Przez większość czasu i w większości przypadków udawało się utrzymać ciągłą działalność oddziałów, ograniczenia zaś w ich funkcjonowaniu rzadziej za przyczynę miały sytuację epidemiologiczną, częściej zaś związane były z szeregiem przeprowadzonych w ostatnim czasie remontów i prac modernizacyjnych, które w większości finansowane były ze środków własnych szpitala, a mówimy o kwocie 856 695 PLN. Wiele z dokonanych modernizacji, jak np. rozbudowa centralnej instalacji tlenowej oraz pozyskanie urządzeń do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii ma istotne znaczenie dla skutecznego niesienia pomocy chorym na COVID-19. Niestety, szpitalowi nie udało się uzyskać kontraktu z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji dla pacjentów po przebyciu COVID-19, co związane jest z niefortunną decyzją podjętą przez Dyrekcję SP ZZOZ w latach 2011 – 2012 o przekazaniu praw i obowiązków na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej prywatnej firmie REHA-COMPLEX s. c. Radom.

 

Dużym osiągnięciem SP ZZOZ w Kozienicach jest odnowienie i rozszerzenie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO PN-EN 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Firma TUV NORD Polska Sp. z o.o. przeprowadzająca wymagany do odnowienia certyfikatu Audit Recertyfikacyjny stwierdziła, że świadczenia medyczne realizowane przez SP ZZOZ Kozienice są na wysokim poziomie, a tym samym spełniają wymagania normy ISO PN-EN 9001:2015. Uzyskany Certyfikat ważny jest do 10 października 2024 roku.

 

Pomoc jest zawsze potrzebna, a dobra współpraca popłaca

 

Nawet dobre zarządzanie nie jest w stanie zdziałać cudów, toteż o perspektywie finansowej samodzielności szpitala długo jeszcze nie będziemy mogli mówić serio. Niezbędna jest zatem pomoc i współpraca ze strony samorządów, fundacji i innych podmiotów. Na szczęście podmiotów takich, poczuwających się do odpowiedzialności społecznej i rozumiejących znaczenie niezakłóconego funkcjonowania szpitala dla mieszkańców powiatu jest coraz więcej i dzięki ich wsparciu udaje się nie tylko wykonywać wszystkie istotne świadczenia na bieżąco, ale i rozwijać bazę sprzętową szpitala.

 

Dzięki pieniądzom przekazanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego możliwy był zakup aparatu do leczenia nerkozastępczego (koszt 102 tys. PLN) dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, mobilnego aparatu RTG (300 tys. PLN), ambulansu typu C (638 tys. PLN) oraz wózka hydraulicznego, komór do przechowywania zwłok i wózków do ich transportu (271 tys. PLN). Aż 2 089 000 PLN wyniósł koszt zakupu i instalacji 64-rzędowego aparatu do tomografii komputerowej wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń.

Nowy mammograf i stanowisko do jego obsługi

 

Ważnym źródłem wsparcia pozostają środki Powiatu Kozienickiego oraz jego gmin, z których najwięcej przekazała Gmina Kozienice. Gminy przekazały 81 tys. na wyposażenie stanowisk respiratorowych, Gmina Kozienice i Powiat Kozienicki przekazały wspólnie 100 tys. PLN na zakup kolumny artroskopowej dla Bloku Operacyjnego, sama zaś gmina Kozienice przeznaczyła 190 tys. na zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19.

 

Sprzęt tego rodzaju szczodrze finansowały również fundacje. Na zakup sprzętu medycznego do walki z COVID-19 100 000 PLN przekazała Fundacja ENEA, Fundacja Orlen 468 889 PLN, zaś fundacja PERM 328 000 PLN.

Inne bardzo istotne inwestycje i dotacje to m.in. dostosowanie pomieszczeń Traktu Porodowego, Oddziału Ginekologiczno–Położniczego i Oddziału Neonatologii SP ZZOZ w Kozienicach do wymogów sanitarnych i modernizacja podłóg (200 tys. PLN), modernizacja Bloku Operacyjnego i pomieszczeń pooperacyjnych (220 tys. PLN), modernizacja kotłowni – remont dachu wraz z niezbędnymi pracami (8500 PLN), termomodernizacja budynków A, B i Z (4 200 000 PLN), budynku D (2 700 000 PLN), modernizacja aptek szpitalnych (2 200 000 PLN) i informatyzacja szpitala (6 200 000 PLN).

Wyposażenie Pracowni Endoskopowej

 

Łącznie na realizację zakupów i inwestycji szpital pozyskał kwotę ok. 27 906 389 PLN. Niezależnie od tego, czy uznamy ją za wysoką czy niską, wiemy również, że wciąż w ocenie dyrekcji szpitala niezbędne jest wykonanie zakupów i inwestycji na kwotę ok. 3 434 000 PLN, ogółem zaś koszt przeprowadzonych i planowanych inwestycji oraz zakupów opiewa na kwotę ok. 31 340 389 PLN.

 

Co udało się zrobić?

 

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w Zespole Poradni Specjalistycznych udzielono ponad 28 366 porad medycznych. W POZ udzielono 6349 porad medycznych, w tym ponad 2300 w gabinecie lekarza, w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NPL) ponad 5237 porad medycznych. Ogółem hospitalizowano 15 697 pacjentów, w tym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 było 789, w okresie wzrostu zakażeń SARS-CoV-2 w oddziałach szpitalnych hospitalizowano od 40 do ponad 110 pacjentów z COVID-19, wykonano 2330 znieczuleń (w tym dotchawicze, dożylne, przewodowe), wykonano ponad 2100 zabiegów operacyjnych (w tym Blok Operacyjny – 1356 oraz Trakt Porodowy – 162, sala operacyjna w Oddziale Otolaryngologii – 530 i inne). Przyjęto 502 porody, zmarło 437 osób, zrealizowano 3277 wyjazdów karetek pogotowia.

Pacjenci korzystający ze świadczeń udzielanych w poradniach SP ZZOZ

 

Pracownia Radiologii i USG wykonała ok 22 000 badań, w tym 6379 tomografii komputerowej, w LAC pobrano 12844 badań wymazowych PCR, w tym 556 komercyjnych. Szybkich testów antygenowych wykonano 14 464, w tym komercyjnych 2389. Badań laboratoryjnych w kierunku oznaczenia przeciwciał anty SARS-CoV-2 wykonano 1383.

 

Kolejnym sukcesem Szpitala jest leczenie pacjentów w pełnym zakresie w Oddziale Urologii. Obecnie Urologia działa w lepszym nowym standardzie, wykonuje dużo nowoczesnych zabiegów operacyjnych.

 

Podsumowując…

 

Dzięki usilnym staraniom dyrekcji i pracowników, udało się uzyskać wynik finansowy za rok 2020 wyraźnie korzystniejszy niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Gdyby nie konieczność spłaty kredytów i regulowania zobowiązań wobec załogi, szpital mógłby być już w tym momencie na przysłowiowym plusie. W obecnej sytuacji sukcesem jest samo niezakłócone prowadzenie bieżącej działalności.

 

Dla ogółu mieszkańców ważniejsze od bilansów finansowych zawsze będą jednak efekty leczenia, zakres oferty oraz jakość świadczeń medycznych dostępnych w jednostce, te zaś — jak widzimy — wciąż mogą rosnąć, gdy pozyskane środki inwestowane są w tych najważniejszych, mających realny wpływ na nasze zdrowie sferach.

 

Wiele jest jeszcze do zrobienia i naprawienia, bo problemów narastających przez dekady nie da się rozwiązać w ciągu roku czy dwóch, niemniej umiarkowany optymizm wydaje się być całkiem na miejscu. Szpital będzie nam służył tak długo, jak długo i my będziemy go wspierać. Jako mieszkańcy macie Państwo możliwość sygnalizowania samorządowcom i firmom, że wsparcie dla SP ZZOZ Kozienice jest dla Was ważne i zaskarbi im Waszą wdzięczność - warto o tym pamiętać.

 

 

 

JAK WESPRZEĆ SP ZZOZ W KOZIENICACH?

 

Bezpośrednia wpłata na konto:

 

Getin Noble Bank SA – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:

56 1560 0013 2336 7257 5000 0001

w tytule należy wpisać: „darowizna” z ewentualną informacją na co ma być przeznaczona.

 

 

Przekazanie 1% podatku:

 

Można również wesprzeć SP ZZOZ w Kozienicach wpisując w zeznaniu podatkowym PIT Nr KRS:

0000146712 (Fundacja Zdrowe Dziecko), cel szczegółowy – Szpital Kozienicki (1%)

 

 

 

 

Albert Kopański

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
ewa
ewa 01.02.2022, 19:05
Ładna laurka. Ale co np. z oddziałem neurologicznym? Ciekawi mnie też wynik finansowy podstawowej opieki zdrowotnej - najlepiej od początku działalności. Zabiera tylko pacjentów innym poradniom i generuje koszty.

Pozostałe