Bieżąca sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach: nominacja do „Symbolu Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”, brak zastrzeżeń w audycie

  • 09.09.2022, 10:12 (aktualizacja 16.09.2022, 17:00)
  • Materiał nadesłany
Bieżąca sytuacja w SP ZZOZ w Kozienicach: nominacja do „Symbolu Nowoczesnej…
Obszerna dawka informacji na temat tego, co dzieję się obecnie w kozienickiej placówce.

Nawiązując do wcześniejszych informacji o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach, informujemy, że realizujemy świadczenia medyczne w pełnym zakresie we wszystkich oddziałach szpitalnych za wyjątkiem Oddziału Neurologicznego.


Od dłuższego czasu prowadzimy szereg działań zmierzających do wznowienia działalności Oddziału Neurologicznego, głównie poszukujemy lekarzy specjalistów w zakresie neurologii. Gdy tylko pozyskamy lekarzy specjalistów z zakresu neurologii wznowimy działalność Oddziału Neurologii.

 

Obecnie w kraju obserwujemy deficyt wykwalifikowanej kadry medycznej. Dzięki usilnym staraniom udało się nam zatrudnić sporo pracowników medycznych, w tym głównie lekarzy specjalistów zza Wschodniej granicy. Spotykamy się z bardzo pozytywnymi opiniami na temat ich pracy, z czego my również jesteśmy zadowoleni. Dzięki ich zatrudnieniu możemy zapewnić obsadę dyżurów w Pracowni Radiologii i USG oraz w SOR i NiŚOZ. Niejednokrotnie zdarzało się, że dzięki ich doświadczeniu, kwalifikacji i zaangażowaniu można było zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym u pacjentów.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (Poradnie, Pracownie Specjalistyczne) oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna udzielają świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się pacjentom. W Laboratorium Analitycznym Centralnym oraz Pracowni Radiologii i USG wykonujemy badania diagnostyczne w pełnym zakresie.

W celu usprawnienia organizacji pracy, w tym głównie skrócenia kolejek do porad lekarzy specjalistów na bieżąco podejmujemy działania, np.: Pracownia Endoskopii będzie pracowała częściej niż do chwili obecnej. Ponadto w SOR dyżuruje dwóch lekarzy, dotychczas był tylko jeden.

Planujemy rozszerzyć diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych. W tym celu prowadzimy rozmowy i negocjacje z lekarzami specjalistami w zakresie onkologii ginekologicznej z I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii wchodzącej w struktury Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Jednocześnie przypominamy, że dla pacjentów korzystających z usług Laboratorium Analitycznego Centralnego (dalej LAC) na Portierni SP ZZOZ Kozienice są wydawane kolorowe karteczki z numerami w celu lepszej organizacji pracy oraz uniknięcia gromadzenia się pacjentów przed Punktem pobrań materiału biologicznego.

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach działa Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Pomimo utrudnień w pozyskaniu specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii na rynku medycznym (przeprowadziliśmy szereg rozmów z wieloma specjalistami na terenie Województwa Mazowieckiego i nie tylko) dysponujemy doskonałą kadrą psychologów i psychoterapeutów z doświadczeniem w leczeniu zaburzeń psychologicznych u dzieci i młodzieży. Udało się nam również pozyskać terapeutę środowiskowego, dzięki czemu zapewniamy naszym pacjentom wielostronną i kompleksową pomoc terapeutyczną w ich środowisku rodzinnym i społecznym.

UWAGA:

Zatrudnimy psychoterapeutę z 5 – letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zgodnie z wymogami NFZ tylko tacy specjaliści mogą udzielać świadczeń w Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Z dniem 01 czerwca 2022 roku Prosektorium, będące w strukturze SP ZZOZ Kozienice, jest prowadzone przez naszych pracowników. W nowo wyremontowanym Prosektorium są przechowywane ciała zmarłych w naszym Szpitalu oraz zmarłych poza Szpitalem. Ciała zmarłych są przygotowywane do pochówku, wystawiane na katafalku w Kaplicy przy Prosektorium oraz wydawane firmom pogrzebowym, które zostały upoważnione przez rodziny do organizacji pochówku. Spotykamy się z pozytywnymi opiniami zarówno ze strony rodzin zmarłych, jaki firm pogrzebowych.

Pragniemy poinformować, że SP ZZOZ w Kozienicach jako jedyny Szpital w Polsce został wytypowany przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji pilotażowego programu, który przewiduje udzielanie porad specjalistycznych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz chirurgii ogólnej w godzinach od 18:00 do 24:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 24:00 w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast świadczenia zdrowotne z zakresu pediatrii będą realizowane w godzinach pracy w NiŚOZ. Realizacja tego programu ma na celu poprawę dostępności do specjalistów z zakresu podanego powyżej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym poza godzinami pracy gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej. O terminie uruchomienia oraz szczegółowym funkcjonowaniu wyżej wymienionego programu pilotażowego poinformujemy niezwłocznie po podpisaniu umowy z NFZ.

Ponadto SP ZZOZ w Kozienicach uzyskał nominację do tytułu „Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej 2022”. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie najlepszych, symbolicznych w swoich branżach podmiotów. Zdobycie tytułu Symbolu daje szereg uniwersalnych korzyści: wzmacnianie wizerunku, przyciąganie odbiorców, budowanie przewag i zdobywanie nowych kontaktów. Również szereg pracowników medycznych różnych stanowisk i specjalności otrzymało nominacje do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Bierzemy także udział w programie certyfikacyjnym bezpieczeństwa i jakości szpitali „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości” organizowanym przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali”. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.

W dniach 28, 29 czerwca 2022 roku odbył się I Audit Nadzoru Systemu Zarządzania Jakością w zakresie normy ISO PN-EN 9001:2015. Firma TUV NORD Polska Sp. z o. o. w Katowicach stwierdziła, że SP ZZOZ w Kozienicach nadal stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2015 i utrzymała nam Certyfikat jakości w zakresie: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, transport sanitarny, ratownictwo medyczne, diagnostyka laboratoryjna i obrazowa, podstawowa opieka zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień ważny do 10 października 2024 roku. W otrzymanym sprawozdaniu z auditu nie było żadnych zaleceń.

Jak już wcześniej informowaliśmy SP ZZOZ w Kozienicach znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Niestety w związku z planowanymi wydatkami, o których poniżej, w bieżącym miesiącu zabraknie nam ponad 3 mln zł na spłacenie zobowiązań. Dlatego też zwróciliśmy się z prośbą do Rady Powiatu Kozienickiego o uruchomienie zaplanowanej pożyczki dla SP ZZOZ Kozienice w kwocie 2.500.000,00 zł. Zaplanowane wydatki związane są z koniecznością wypłaty ustawowych podwyżek z wyrównaniem od lipca, na które brakuje około 500 000 zł oraz zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Kozienicach zapłaty ze środków własnych kwoty 98517,30 zł w ramach wyposażenia dla Bloku Operacyjnego. Dużym problemem dla finansów naszej placówki jest kara zapłaty w kwocie 969.547,51 zł plus odsetki nałożona z powodu ustawienia przetargu przez poprzednią Dyrekcję projektu „Termomodernizacja SPZZOZ w Kozienicach”. Niestety konsekwencje zadłużeń wynikających ze złego gospodarowania poprzedniej Dyrekcji ponosi obecnie zarządzający Dyrektor. Na trudną sytuację finansową mają również wpływ wysokie koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach. Zmiany WIBOR powodują stały wzrost kwoty odsetek do zapłaty. Ciągłe podwyżki cen produktów niezbędnych dla bieżącej działalności powodują zwiększenie zobowiązań SP ZZOZ Kozienice. Dostawy są dostarczane w oparciu o przetargi i zawarte umowy. Inflacja, powoduje, że otrzymujemy od firm, które nas zaopatrują, prośby o zmianę cen pod groźbą wypowiedzenia umowy. Ceny towarów i usług wzrosły kilkakrotnie, a nawet więcej. Niespłacanie ich w terminie grozi postępowaniami sądowymi wytoczonymi przez wierzycieli. Do końca 2022 roku planowana jest spłata około miliona złotych miesięcznie.


W porozumieniu ze związkami zawodowymi w miesiącu wrześniu planujemy wypłacić I ratę świadczenia z ZFŚS z tytułu tzw. „wczasów pod gruszą”, na którą, według wstępnego oszacowania, potrzebujemy około 140.000,00 zł. Niewypłacenie świadczenia według ustaleń skutkować może wytoczeniem powództwa przez pracowników, tak jak to miało miejsce w 2021 roku. Bez pomocy finansowej Starostwa Powiatowego nie będziemy w stanie wywiązać się z w/w zobowiązań. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w naszym Punkcie Szczepień Powszechnych. Przypominamy, że w ramach Punktu Szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających miejsca zamieszkania). Informację o szczepieniu można uzyskać osobiście w punkcie szczepień oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych.

 

Punkt Szczepień Powszechnych przy SP ZZOZ w Kozienicach jest czynny
w godzinach:

  • Poniedziałek – 10:00 – 15:00;
  • Wtorek – 10:00 – 15:00;
  • Środa –10:00 – 17:00;
  • Czwartek – 10:00 – 15:00;
  • Piątek – 10:00 – 15:00.

Informujemy, ze nadal jesteśmy w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Pacjenci z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 hospitalizowani są w Oddziale Zakaźnym naszej placówki, średnio do 10 pacjentów dziennie. Ponadto obserwujemy wzrost zachorowań na COVID-19 wśród pacjentów POZ. W związku ze zwiększeniem w ostatnich dniach zachorowań na COVID-19 prosimy wszystkich korzystających ze świadczeń udzielanych przez naszą placówkę o zachowanie ostrożności i stosowanie reżimu sanitarnego, w tym dezynfekcję rąk i nałożenie maseczki przed wejściem do SP ZZOZ w Kozienicach, a wewnątrz na Portierni pozostawienie wierzchniego okrycia.

 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach

 

 


od redakcji: Powyżej publikujemy nadesłany nam oficjalny komunikat Dyrekcji Szpitala, zastrzeżenia do części komunikatu traktującego o bieżącej sytuacji finansowej ma Starostwo Powiatowe, którego władze sygnalizują, że inne informacje podawał dyrektor. Szpitala podczas posiedzenia komisji zdrowia a inne zostały opublikowane w informacji przesłanej do prasy.

 

 

Materiał nadesłany

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe