Praca podczas urlopu dla poratowania zdrowia

  • 23.02.2021, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Praca podczas urlopu dla poratowania zdrowia
Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31.08.2021r. Mimo to obsługuje klientów w sklepie, który prowadzi jego ciotka. Twierdzi, że nie jest to praca zarobkowa. Jednak w tym miejscu widywany jest systematycznie. Jak dyrektor ma się ustosunkować do tego problemu?

Odpowiedź:

Nie pozostaje nic innego, jak zażądanie od nauczyciela pisemnego oświadczenia w przedmiocie dodatkowej aktywności zarobkowej.

Uzasadnienie:

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy (art. 73 ust. 7 Karty Nauczyciela).

Niestety żaden przepis nie przewiduje procedury weryfikacji tego uprawnienia. Co więc może zrobić pracodawca? Nie pozostaje mu nic innego, jak zażądanie od pracownika pisemnego oświadczenia w przedmiocie dodatkowej aktywności zarobkowej (nie tyle samego zatrudnienia, co zarobkowania). Żądanie takiego oświadczenia jest dopuszczalne - na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 19 stycznia 2017 r. I PK 33/16, jak również z 11 stycznia 2017 r. I PK 25/16.

Zapamiętaj!

Poświadczenie nieprawdy w dokumencie, który ma znaczenie prawne, jest przestępstwem. Warto to uświadomić nauczycielowi.

Możliwości weryfikacji takiego oświadczenia są jednak iluzoryczne. Dyrektorowi pozostanie więc albo "uwierzyć na słowo" nauczycielowi albo podjąć ryzyko i odwołać go z urlopu zdrowotnego. Wtedy jednak należy liczyć się z ewentualną skargą do PIP albo nawet pozwaniem szkoły o odszkodowanie, jeżeli odwołanie wyrządzi nauczycielowi szkodę. Oczywiście dotyczy to przypadków, gdy odwołanie okazałoby się niesłuszne.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) - art. 73 ust. 7.

 

Michał Kowalski

Grupa Tipmedia
Materiał Partnera
Podziel się: